Privacybeleid Marleen Pedicure

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Marleen Pedicure, Vrouwenmantel 41, 2871 NJ te Schoonhoven.

Voor onze werkzaamheden gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekend onder anderen dat wij:

-Vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
-Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten;
-Alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
-Uw gegevens niet doorverkopen aan derden;
-Uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
-U de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marleen Pedicure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Beroep
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– BSN (in sommige gevallen noodzakelijk voor vergoeding)
– Uw gezondheid. Voorbeelden zijn: diabeet, reuma, hartpatiënt maar ook of U HIV besmet bent.

– Het noteren en opnemen van uw voetklachten (op papier of digitaal) voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten. Maar ook voor eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar een huisarts of andere (medische) disciplines.

– Het eventueel nemen van foto’s van uw voetproblemen. Zo kunnen we samen zien  of er vooruitgang in een behandeling zit. Dit materiaal kan ook gebruikt worden voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing naar andere medische instellingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marleen Pedicure verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren en te factureren

– Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda

Geautomatiseerde besluitvorming
Marleen Pedicure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marleen Pedicure) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marleen Pedicure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marleen Pedicure verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marleen Pedicure gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. Welke cookies dit zijn en welke u accepteert/weigert, ziet u hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marleen Pedicure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marleen Pedicure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marleen Pedicure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 01 april 2018.

Marleen Pedicure

Openingstijden
Maandag: 09.00 – 21.00
Dinsdag: 09:00 – 17.00
Woensdag: Gesloten
Donderdag: 09.00 – 21.00
Vrijdag: 09.00 – 12.00

IBAN: NL33KNAB0406471312
KvK nummer:  56740069
BTW nummer:  NL001504040B63

T: 06 1214 2888

ProVoet

Een vakbekwaam pedicure herkent u aan het ProVoet logo. ProVoet is de Nederlandse Branche organisatie voor pedicures. Alle leden van ProVoet hebben een door de branche erkend vakdiploma. Hierdoor weet U zeker dat uw voeten door een vakkundig pedicure worden behandeld.

© Marleen Pedicure | Privacybeleid | Design door DIGIWEDO